Reklamy nietypowe

Naklejki adhezyjne (elektrostatyczne/ bezklejowe) wykonywane z transparentnej folii nie zawierającej kleju?? (przywierają do płaskich, gładkich powierzchni np. monitora komputerowego, ekranu telewizora, szyby, plexi lub poliwęglanu, dzięki sile elektrostatycznej). Jest to idealne rozwiązanie do krótkookresowych prezentacji w sklepach (promocje lodówek, pralek, mikrofalówek, zmywarek, telewizorów, komputerów), są łatwo usuwalne (nie pozostawiają śladów), mogą być stosowane wielokrotnie.? Naklejki adhezyjne mogą być stosowane w każdej temperaturze. Warunkiem koniecznym jest jednak idealna gładkość i czystość (odtłuszczenie) powierzchni, na której są mocowane.?
Zalety naklejek adhezyjnych:

  • usuwalne bez pozostałości
  • nadają się do wielokrotnego użycia
  • doskonale przylegają do gładkich, czystych (odtłuszczonych) powierzchni takich jak szyby, monitory i ekrany telewizorów, plexi, poliwęglan
  • odporne na UV i wodę
  • można je stosować w różnych temperaturach?

Naklejki podłogowe drukowane na folii monomerycznej grubości 100 µ i zabezpieczane specjalnym laminatem podłogowym o właściwościach antypoślizgowych stosowane są najczęściej jako nietypowa forma reklamy w centrach handlowych. Dzięki nietypowym kształtom i unikalnej grafice mogą stanowić znakomity, wyróżniający się w reklamowym gąszczu, nośnik treści reklamowych.

Naklejki magnetyczne przeznaczone do ekspozycji reklam na karoserii samochodu, stanowią znakomitą alternatywę dla reklam na pojazdach. Polecane są szczególnie w odniesieniu do krótkookresowych kampanii promocyjnych.?? Naklejki magnetyczne powstają w technice druku solventowego precyzyjnego na samoprzylepnej folii monomerycznej z szarym klejem, następnie zabezpieczane są laminatem ochronnym i nanoszone na specjalny podkład magnetyczny – Magnaflex o grubości 0,70 mm

Fototapety drukowane na specjalnym papierze powlekanym dostępnym w dwóch strukturach – “piasek” i “stiuk”. Standardowe formaty obejmują: wysokość 2 m lub 2,5 m oraz szerokość od 1,2 m do 4,8 m w brytach po 0,6 m (dla szerokości 1,2m – 2 bryty, dla 2,4 m – 4 bryty, dla 3,6 m – 6 brytów oraz dla 4,8 m – 8 brytów). Inne rozmiary dostępne na życzenie. Sposób montażu – klejenie za pomocą kleju do tapet (posmarowane klejem bryty kleimy do zagruntowanej ściany).

Fotoboardy są naj­prost­szą i jed­no­cze­śnie naj­tań­szą formą eks­po­zy­cji foto­gra­fii lub gra­fiki. Wydruki wyko­nuje się na folii monomerycznej (matowej lub błyszczącej) i zabez­pie­cza spe­cjal­nym lami­na­tem(w zależ­no­ści od pre­fe­ren­cji: błysz­czą­cym, mato­wym lub pół­ma­to­wym). Dzięki temu, nie sto­su­jąc tra­dy­cyj­nej oprawy z szybą, wydruki zabez­pie­czone są przed pory­so­wa­niem i blak­nię­ciem. Przed­sta­wiona metoda oprawy jest bar­dziej efek­towna od popu­lar­nej anty­ramy, gdyż niwe­luje powsta­wa­nie nie­ko­rzyst­nych bli­ków (odbla­sków świa­tła). Wydruk zdję­cia lub gra­fiki nakle­jany jest na spe­cjalną sztywną płytę PCV o gru­bo­ści 3 mm. Główną zaletą jest moż­li­wość pre­zen­ta­cji bez koniecz­no­ści umiesz­cza­nia wydru­ków w ramach, gdyż gra­fika zawi­jana jest na kra­wę­dzie płyty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji
prosimy o kontakt z konsultantem