Tekstylia

Tkaniny poliestrowe, powlekane PCV polecamy do produkcji różnego typu form reklamowych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Idealnie nadają się do produkcji flag, proporców, wydruków wielkoformatowych eksponowanych w wewnętrznych systemach ekspozycyjnych, dekoracji stoisk targowych, galerii czy sal wystawienniczych.

Tkaniny te są nie tylko lekkie i przewiewne, ale także niezwykle odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne (trwałość w warunkach zewnętrznych do 3 lat), posiadają również wysoką klasę niepalności B1. Układ włókien sprzyja ponadto efektownej ekspozycji wydruku nawet przy braku wiatru.

CANVAS
Canvas to specyficzny rodzaj tkaniny poliestrowej PCV o gra­ma­tu­rze 320–480 g/m2 ide­al­nie imi­tu­ją­cej płótno malar­skie. Canvas pole­cany jest szcze­gól­nie do wyko­na­nia wszel­kiego typu wydru­ków repro­duk­cji, obra­zów, gra­fik i foto­gra­fii o arty­stycz­nym (malar­skim) charakterze.

Obrazy dru­ko­wane są w tech­nice wiel­ko­for­ma­to­wego druku cyfro­wego, cha­rak­te­ry­zu­ją­cego się naj­wyż­szą foto­gra­ficzną jako­ścią, bez­po­śred­nio na tka­ni­nie canvas.

Sto­so­wana tech­no­lo­gia druku (atra­menty) gwa­ran­tuje odpor­ność na destruk­cyjne czyn­niki zewnętrzne takie jak wil­goć czy blak­nię­cie, a uzy­skane w druku kolory są trwałe i dosko­nale nasy­cone przez dłu­gie lata.

W celu uzyskania szczegółowych informacji
prosimy o kontakt z konsultantem